Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju MOTYWATOR, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu propagowania i realizacji wzrostu efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz przyczyniania się do podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski i jej regionów, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest: działalność na rzecz ogółu społeczeństwa w sferze zadań publicznych w zakresie:
  1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego.
  2. Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzierzy i dorosłych.
  3. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
  4. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, kulturowego Warmii i Mazur.
  5. Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturowego, oświaty regionalnej i turystyki.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  • organizację imprez kulturalnych, edukacyjnych;
  • prowadzenie szkoleń, konferencji, warsztatów i innych form kształcących;
  • prowadzenie działań związanych z ochroną zabytków;
  • działania wspierające rozwój turystyki na Warmii i Mazurach;
  • współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
  • udział i realizację projektów krajowych i międzynarodowych;
  • organizowanie konkursów krajowych, regionalnych i branżowych;
  • szeroko pojętą działalność edukacyjną;
  • prowadzenie działalności lobbingowej w zakresie dopuszczonym przez prawo;
  • prowadzenie działalności doradczej, w szczególności na rzecz jednostek samorządu
  • terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
  • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
  • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów;
  • wspieranie oraz występowanie z inicjatywami prawodawczymi,
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wskazanym poniżej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków:
  • PKD 79.12 Z – działalność organizatorów turystyki;
  • PKD 93.29 Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • PKD 47.19 Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  • PKD 47.81 Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzonych na straganach i targowiskach;
  • PKD 47.99 Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  • PKD 49.39 Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • PKD 56.10 A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • PKD 56.30 Z – przygotowanie i podawanie napojów;
  • PKD 59.14 Z – działalność związana z projekcją filmów;
  • PKD 18.11 Z – drukowanie gazet;
  • PKD 18.12 Z – pozostałe drukowanie;
  • PKD 18.13 Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
  • PKD 18.14 Z – introligatorstwo i podobne usługi;
  • PKD 46.90 Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
  • PKD 59.11 Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • PKD 59.12 Z – działalność produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • PKD 59.13 Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • PKD 59.14 Z – działalność związana z projekcją filmów;
  • PKD 62.01 Z – działalność związana z oprogramowaniem;
  • PKD 62.02 Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  • PKD 62.03 Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  • PKD 62.09 Z –pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  • PKD 63.11 Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  • PKD 63.12 Z – działalność portali internetowych;
  • PKD 63.91 Z – działalność agencji informacyjnych;
  • PKD 63.99 Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • PKD 72.19 Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  • PKD 72.20 Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  • PKD 73.11 Z – działalność agencji reklamowych;
  • PKD 73.12 A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
  • PKD 73.12 B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
  • PKD 73.12 C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
  • PKD 73.12 D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  • PKD 73.20 Z – badanie rynku i opinii publicznej;
  • PKD 74.10 Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  • PKD 74.20 Z – działalność fotograficzna;
  • PKD 74.90 Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • PKD 90.01 Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  • PKD 90.02 Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
  • PKD 95.11 Z – naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  • PKD 95.12 Z – naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Jednakże, osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
 • złoży deklarację członkowską,
 • przedstawi pozytywną opinię co najmniej jednego członka Stowarzyszenia,
 • wpłaci na konto Stowarzyszenia półroczną składkę członkowską.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.
 2. Członkami zwyczajnymi stają się założyciele Stowarzyszenia z chwilą jego rejestracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się na podstawie decyzji Zarządu, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • działu w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów poprzez
 • wykonywanie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i wsparcia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. z powodu uporczywego zaniechania udziału w posiedzeniach organów i pracach Stowarzyszenia,
  3. z powodu niepłacenia składek za okres roczny (12 miesięcy),
 • pisemnego wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, w związku z powodami
 • wymienionymi w ust. 2 pkt. a-c,
 • utraty praw podmiotowych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków rozpatrująca odwołanie jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Przepisy Ogólne
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje z rzędu.
 3. Uchwały wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. W wypadku pomniejszenia składu Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu pomniejszonego. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.
Walne Zgromadzenie Członków
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na 12 miesięcy przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 12 dni przed terminem zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zobligowany jest zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 3. Informowanie o zwołaniu Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywa się przy pomocy korespondencji pocztowej (przesyłki polecone) lub poczty elektronicznej (wysłanej z potwierdzeniem dostarczenia wiadomości).
 4. Informacje wymienione w pkt. 36 wysyłane są na aktualny adres (pocztowy lub e-mail) każdego członka, znajdujący się w aktualnym wykazie członków, którego utrzymywaniem zajmuje się Zarząd Stowarzyszenia. Każdy członek jest odpowiedzialny za aktualizację swoich danych kontaktowych.
 5. W zaproszeniu na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia należy podać dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Stowarzyszenia należy załączyć projekt zmian.
 6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można powziąć uchwałę, po przyjęciu zmiany w porządku obrad przez obecnych członków.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwały powołującej Zarząd, Prezesa oraz poszczególnych członków Zarządu, które to uchwały zapadają większością kwalifikowaną dwóch trzecich (2/3). Uchwały odwołujące Zarząd, Prezesa oraz Członków Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 9. Głosowanie jest jawne.
 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalania zmian statutu,
  • wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie regulaminu Zarządu,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
  • podejmowanie uchwał o zbyciu, nabyciu oraz obciążeniu hipoteką nieruchomości, użytkowania
  • wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź w użytkowaniu wieczystym;
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Zarząd
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z trzech Członków: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Zarząd wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał (3 miesiące).
 4. Decyzje zarządu podejmowane są w głosowaniu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decydujący głos ma głos Prezesa.
 5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 6. Zarząd uchwali Regulamin działania, w którym zostanie ustalony sposób zwoływania posiedzeń Zarządu oraz podejmowania decyzji.
 7. Uchwały Zarządu wymagają:
 • sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia
 • sprawy, które w ocenie choćby jednego członka Zarządu wymagają uchwały Zarządu
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, co do których nie jest zastrzeżona kompetencja Walnego Zgromadzenia Członków,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.
 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagana jest reprezentacja:
 • Prezes Zarządu – samodzielnie
 • Wiceprezes i Sekretarz – łącznie
 1. W wypadku pomniejszenia składu Zarządu (także poprzez złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji) w czasie trwania kadencji, pozostali Członkowie Zarządu mają obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie 14 dni celem uzupełnienia składu Zarządu.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje ona jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczacego, Zastępcy i Sekretarza wybieranych przez Komisję Rewizyjną we własnym Zakresie.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o udzielenie albo nieudzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Sąd Koleżeński
 1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Podziału wyżej wymienionych funkcji Sąd Koleżeński dokonuje we własnym zakresie.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
 4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
 • rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • stwierdzenie w drodze uchwały rażącego naruszenia Statutu przez członka (-ów) Stowarzyszenia.
 1. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia. Termin na ustosunkowanie się do tego wniosku wynosi jeden miesiąc. Postępowanie w sprawie jest zakończone orzeczeniem, które jest podawane do wiadomości wszystkich członków.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
 • upomnienie,
 • naganę,
 • zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy,
 • wnioskować do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka postanowień statutu.

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, spadki, zapisy,
 • wpływy z działalności statutowej
 • dochody z działalności gospodarczej
 • dotacje i ofiarności publiczne.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagana jest reprezentacja:
 • Prezes Zarządu – samodzielnie
 • Wiceprezes i Sekretarz – łącznie

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów – (dwóch trzecich) przy quorum jednej drugiej ogółu członków Stowarzyszenia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.